Turkey Slap (Video)

LOL — By on 2012/11/22 12:15 PM

Turkey Slap

Happy Thanksgiving! Careful with the turkey!

via DOTDTags: 2012 Thanksgiving, Happy Thanksgiving, hitting, slapping, Thanksgiving, Thanksgiving 2012, Thanksgiving Video, Turkey, turkey hits dude in the head, turkey slap, turkey slap video, turkey slaps guy in the face, turkey slaps man,